Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou smluvními podmínkami společnosti DATATOR.CZ s.r.o. provozující server Datator.cz, Datator.sk, Pornator.cz a Pornator.sk.

Nedílnou a závaznou součástí těchto VOP jsou dále Pravidla ochrany soukromí, Zásady uživatelského obsahu Pravidla oznámení nelegálního obsahu.

 

  1.        Obecná ustanovení

1.1.   Pro účely těchto podmínek, se rozumí:

1.1.1.       Uživatel – osoba využívající služeb společnosti DATATOR.CZ s.r.o. na serveru Datator.cz, Datator.sk, Pornator.cz nebo Pornator.sk.

1.1.1.1.           Neregistrovaný uživatel – uživatel, který se neregistroval žádným z možných způsobů

1.1.1.2.           Registrovaný uživatel – uživatel, který se zaregistroval prostřednictvím SMS zprávy nebo prostřednictvím emailové adresy, ale nevlastní žádný kredit

1.1.1.3.           VIP – registrovaný uživatel, který má nenulový stav kreditového konta

1.1.1.4.           Partner – uživatel registrovaný v partnerském účtu

1.1.2.Služba – soubor služeb poskytovaných Uživateli Poskytovatelem prostřednictvím elektronických prostředků na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, zejména pak ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem

1.1.3.Server – soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke službě prostřednictvím domén Datator.cz, Datator.sk, Pornator.cz, Pornator.sk nebo dalších domén třetích stran.

1.1.4.Nahraný soubor – soubor, který Uživatel nahrál na Server a je identifikovatelný skrze jedinečnou URL adresu

1.1.4.1.           Privátní nahraný soubor – soubor nahraný na Server, který není možné zobrazit ve výsledcích vyhledávání, je zobrazitelný pouze Uživateli, který jej nahrál a Poskytovateli.

1.1.4.2.           Soubory uložené na jiných serverech – soubory zkopírované na server Uživatelem prostřednictvím služby ze souborů uložených na jiných datových uložištích či serverech. Nahrané soubory jsou v průběhu stahování Poskytovatelem ukládány na server.

1.1.5.Uživatelský obsah – veškeré informace nahrané nebo jinak umístěné na Server Uživatelem.

1.1.6.Kredit – objem dat, který umožňuje Uživateli stahovat ze serveru

1.1.7.Soubor zdarma – soubor nahraný na Server, který nedosahuje velikosti 10 MB a je určený k bezplatnému stažení

1.2.   Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele, nahráním souboru na Server, stažením souboru ze Serveru nebo jakýmkoliv jiným užitím Služeb souhlasí osoba s těmito VOP a vším, co k nim náleží a zároveň prohlašuje, že se s nimi seznámila. Pokud osoba s podmínkami nesouhlasí, není oprávněna užívat Server ani služby jím poskytované.

 

  1.        Poskytované služby a jejich rozsah

2.1.   Poskytovatel umožňuje využívat tyto služby:

2.1.1.Využívání úložného prostoru pro nahrávání souborů, včetně možnosti jejich správy, sdílení a mazání vlastních nahraných souborů a komentování všech nahraných souborů.

2.1.2.Využití partnerského programu.

2.1.3.Možnost stažení nahraných souborů ze Serveru.

2.1.3.1.           Soubory o velikosti do 10 MB je možné stáhnout zdarma.

2.1.3.2.           Soubory o velikosti nad 10 MB je možné stáhnout pouze za kredit, který poskytne Poskytovatel Uživateli za úplatu.

2.1.4 Možnost přehrávání nahraných videosouborů

2.1.4.1 Poskytovatel umožňuje každému Uživateli, aby si přehrál libovolný videosoubor uložený na Serveru (s výjimkou privátních nahraných souborů, které nenahrál tento Uživatel, a dále souborů, u nichž byla taková možnost vyloučena Uživatelem, který soubor na Server nahrál), který žádným způsobem neporušuje jakoukoliv právní normu či právo třetí osoby za podmínky, že je takový videosoubor uložen ve formátu umožňujícím streaming tohoto souboru za pomoci mplementovaného přehrávače videa.

 2.1.4.2 Přehrávání videosouborů uložených na Serveru či serveru třetí strany je zpoplatněno stejným způsobem, jako kdyby si Uživatel daný videosoubor stáhl.

2.1.4.3 Uživatel, který využil službu přehrávání videosouboru, je oprávněn si ve lhůtě 72 hodin od započetí jeho přehrávání takový videosoubor zároveň bezplatně stáhnout. 

  1.        Práva a povinnosti poskytovatele

3.1.   Poskytovatel není povinen provádět žádnou kontrolu nahraného souboru, ani oprávněnosti jeho nahrání, s ohledem na ustanovení § 5 a 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

3.2   Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Uživateli přehrávaných videosouborů, ani za skutečnost, že jsou videosoubory původně uložené na Serveru Uživateli přehrávány nebo jinak dále zpřístupňovány dalším osobám. Přehrávání videosouborů je realizováno po stažení souboru do počítače Uživatele a v jeho prohlížeči, přičemž tato činnost nemá charakter sdělování či užití díla ve smyslu autorského zákona ze strany Poskytovatele.  

3.3    Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost, za ztrátu souborů.

3.4.   Poskytovatel má právo smazat nebo znepřístupnit jakýkoli nahraný soubor a to dle vlastního uvážení.

3.5.   Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit či upravit poskytované Služby

3.5.1.Poskytovatel neodpovídá za škodu, která by vznikla Uživatelům změnou či úpravou jím poskytovaných Služeb.

3.6.   Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv marketingové aktivity jeho partnerů. Partner je nucen dodržovat právní řád České republiky.

 

  1.        Práva a povinnosti uživatelů

4.1.   Uživatel je při registraci povinen uvádět pouze pravdivé údaje.

4.2.   Uživatel má právo využívat služeb poskytovaných Poskytovatelem pouze v souladu s těmito VOP.

4.3.   Uživatel je odpovědný za veškerý uložený obsah, za soulad nahraného souboru s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.4.   Uživatel má právo rozhodnout o veřejném sdílení souborů, které chce umístit na Server. K tomuto slouží možnost privátního souboru. Tuto volbu je nutné zaškrtnout při nahrávání souboru na server.

4.5.   Uživatel prohlašuje, že své přihlašovací údaje nepředá jiným osobám.

4.6.   Uživatel má právo sledovat historii souborů stažených v průběhu uplynulých 48 hodin. Sledování historie stažených souborů může Uživatel deaktivovat/aktivovat.

4.7.   Uživatel souhlasí s napojením svého účtu na službu Google analytics nebo obdobné monitorovací služby. 

4.8.   Uživatel splňující dále uvedené podmínky má právo požádat Poskytovatele o vrácení Kreditu nebo jeho části, pokud byl tento Kredit nebo jeho část použit Uživatelem pro stažení souboru, který:

4.8.1 je záměrně označen názvem, který zásadně nekoresponduje s obsahem takového souboru, nebo

4.8.2 je nahrán na Server v kvalitě, která výrazně stěžuje jeho užití běžným Uživatelem.

4.9   Práva dle čl. 4.8 přísluší pouze uživatelům, kteří:

4.9.1 mají ve svém profilu uvedenu platnou emailovou adresu, a

4.9.2 mají ve svém profilu zaškrtnutou volbu „přeji si zasílat email s možností hodnotit stažené soubory“, a

4.9.3 označí konkrétní videosoubor, za který žádají vrácení Kreditu nebo jeho části, negativním hodnocením. 

4.10 Na vrácení Kreditu ve smyslu čl. 4.8 nemá Uživatel právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyhodnotit každou žádost o vrácení Kreditu individuálně za pomoci automatů, který rozhoduje dle vlastního nastavení.

4.11 Uživatel je povinen, v případě, že zjistí, že přehrávaný videosoubor uložený na Severu porušuje autorská či jiná práva třetích osob, tuto skutečnost Poskytovateli bez zbytečného odkladu nahlásit postupem v souladu s Pravidly oznámení nelegálního obsahu a přehrávání takového videosouboru ihned ukončit.

4.12 Uživatelé nejsou oprávněni jakkoliv odkazovat (linkovat) na konkrétní soubory umístěné na Serveru nebo tyto soubory jakkoliv propagovat či jinak zpřístupňovat ostatním uživatelům internetu, pokud tyto soubory porušují jakýkoliv právní předpis nebo právo třetí osoby.

4.13 UŽIVATELÉ NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNI VYUŽÍVAT SLUŽBU PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOSOUBORŮ POSKYTOVANOU DLE ČL. 2.1.4 VOP, K PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOSOUBORŮ, KTERÉ PORUŠUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ČI PRÁVA TŘETÍCH OSOB. PŘEHRÁNÍM TAKOVÉHO SOUBORU SE UŽIVATELÉ VYSTAVUJÍ RIZIKU ODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU NEBO RIZIKU TRESTNÍHO POSTIHU.

4.14.Zasláním platby prostřednictvím SMS dává uživatel souhlas s využitím svého telefonního čísla k marketingovým účelům společnosti DATATOR.CZ s.r.o.

 

  1.        Následky porušení VOP

5.1.   Pokud Uživatel nahraje soubor, k jehož nahrání nemá oprávnění, Poskytovatel má právo tento soubor ze Serveru smazat.

5.2.   Pokud Uživatel poruší tyto VOP a vše, co k nim náleží, Poskytovatel má právo zablokovat či zrušit uživatelský účet. Pokud dojde k zablokování či zrušení uživatelského účtu, Uživatel není oprávněn založit si další účet.

5.3.   Pokud Uživatel nahraje na Server soubor obsahující viry, spyware, malware, rootkit, backdoory, adware odpovídá za škodu, která vznikla třetí straně a tato škoda může být vymáhána.

 5.4  V případě, že Uživatel využije služeb Poskytovatele takovým způsobem, že následkem takového jednání bude Poskytovateli nebo třetí osobě způsobena škoda (např. neoprávněně nahraje na Server autorským právem chráněný videosoubor), je takový Uživatel povinen nahradit Poskytovateli nebo takové třetí osobě veškerou škodu, která jim takovým jednáním vznikla, a to včetně všech nákladů s tím souvisejících. Za takové náklady se považují zejména, ale nikoliv pouze, náklady na právní zastoupení, náklady na jiné odborné činnosti, které je poškozená nucena využít za účelem ochrany svých práv, nebo náklady vynaložené v souvislosti s uloženými sankcemi.

  1.        Platba - bankovní převody, platby platební kartou

6.1.   Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s.

6.2.   Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

6.3.   Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

  1.        Osobní údaje

Uživatel dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas Provozovateli se zpracováním jim vyplněných osobních údajů do databáze společnosti DATATOR.CZ s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Zásady ochrany soukromí pro webové stránky - uživatelé

Zásady ochrany soukromí pro webové stránky - partneři

  1.        Závěrečná ustanovení

7.1.   Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.

7.2.   Vyhotovení VOP v českém jazyce je závazné. Jazykové verze jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

7.3.   Poskytovatel má právo jednostranně změnit tyto VOP.

7.3.1.Změna VOP nabývá účinnosti ke každému jednotlivému uživateli, pouze pokud udělí souhlas. Za souhlas se změnou VOP se považuje další využívání Služeb.

7.4.   Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23.2.2014

 

Datum poslední aktualizace VOP je 29. 9. 2018.

Co stahují ostatní?

Naposledy prohlížené

2019-01-20

Najdete nás